Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel

2024-01-30

EU-förordning 2024/331 - Om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för oxamyl i eller på vissa produkter

EU-förordning 2023/341 - Om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för dietofenkarb, fenoxikarb, flutriafol och pencykuron i eller på vissa produkter

EU-förordning 2024/342 - Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyflumetofen, oxatiapiprolin och pyraklostrobin i eller på vissa produkter

EU-förordning 2024/344 - Om ändring och rättelse av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för mandipropamid i eller på vissa produkter

EU-förordning 2024/345 - Om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för desmedifam, etridiazol, flurtamon, profoxidim, difenakum och kaliumpermanganat i eller på vissa produkter

EU-förordning 2024/347 - Om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fipronil i eller på vissa produkter

EU-förordning 2024/352 - Om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-ylacetat, (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-dokosatetraen[1]1-ylisobutyrat, akrinatrin, azimsulfuron, famoxadon, prokloraz och natriumhypoklorit i eller på vissa produkter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005