Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2024/246

2024-01-22

Om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller Pythium oligandrum stam M1, Trichoderma atroviride stam AGR2 och Trichoderma atroviride stam AT10