Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsv för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2023/1753 och 2023/1783

2023-09-20

EU-förordning 2023/1753 - Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för pyriproxifen i eller på vissa produkter

EU-förordning 2023/1783 - Om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för denatoniumbensoat, diuron, etoxazol, metomyl och teflubenzuron i eller på vissa produkter