Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsv för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/1719

2023-09-14

Om ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för isoxaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum stam Ma 43, paklobutrazol och fjärilsferomoner med raka kolkedjor i eller på vissa produkter