Ändring av EG-förordn 396/2005 Om gränsv för bekämpn medelsrester Ändr genom EU-förordn 2024/398

2024-02-06

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för haloxifop i eller på vissa produkter