Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2024/346

2024-01-26

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av trimagnesiumdicitrat i kosttillskott