Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2023/2108

2023-10-20

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller livsmedelstillsatserna nitriter (E 249–250) och nitrater (E 251–252)