Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om alkoholhaltiga drycker Ändrad genom EU-förordning 2024/374

2024-02-02

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller titeln på livsmedelskategorierna för alkoholhaltiga drycker och användningen av flera tillsatser i vissa alkoholhaltiga drycker