Ändring av EG-direktiv 2002/46/EG Om kosttillskott Ändrad genom EU-förordning 2024/248

2024-01-25

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG vad gäller järnhydroxidadipattartrat som används vid tillverkning av kosttillskott