Ändrad EG-förordning 396/2005 Gränsv för bekämpn medelsrester Ändrad genom EU-förordning 2024/376

2024-02-02

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för indoxakarb i eller på vissa produkter