5 - Tolka och tillämpa reglerna

Orange bakgrund med vit text, Tolka och tillämpa reglerna.

Samarbetet mellan EU:s medlemsländer och kommissionen slutar inte när de nya reglerna är beslutade, har trätt i kraft och börjat tillämpas. Då startar nämligen arbetet med att tolka och tillämpa de nya reglerna.

Fortsatt arbete på EU-nivå

När de nya reglerna är beslutade startar det uppföljande arbetet. På EU-nivå kan det handla om att ta fram en EU-gemensam vägledning för reglerna eller att diskutera tolkning och tillämpning. Det kan också handla om att ta fram regler såsom delegerade akter och genomförandeakter till Europaparlamentets och Rådets förordningar.

Ett exempel på detta är flera EU-vägledningar inom området livsmedelsinformation till konsumenterna. Ett annat exempel är att EU tagit fram riktlinjer för livsmedelsdonationer inom området matsvinn.

Fortsatt arbete på nationell nivå

På nationell nivå fortsätter arbetet med att tolka reglerna:

  • För livsmedelsföretag som ska följa dem.
  • För kontrollmyndigheterna som ska kontrollera dem.
  • För konsumenter som vill känna till kraven.

Lyfta problem med EU-regler

Regler om livsmedel - andra myndigheter

Förutom Livsmedelsverket arbetar några andra myndigheter med regler som rör livsmedel. 

  • Folkhälsomyndigheten: Alkoholfrågor
  • Jordbruksverket: Handelsnormer för frukt och grönt  
  • Konsumentverket: Marknadsföring
  • Läkemedelsverket: Gränsdragning livsmedel – läkemedel.
  • SWEDAC:  Nettokvantitet och avvikelser på livsmedel följer av SWEDACs lagstiftning och kontrolleras av Livsmedelsverket och kommunala kontrollmyndigheter.

Livsmedelsverkets arbete i EU

Senast granskad 2024-02-08