1 - Förberedelse inför regelarbete

 Orange bakgrund med vit text, Förberedelse inför regelarbete.

Om en fråga är viktig för Sveriges konsumenter och företag kan Sverige arbeta för att den frågan kommer upp på EU-kommissionens agenda. Men det är endast EU-kommissionen som kan ge förslag på nya regler eller ändringar i befintliga.

EU-kommissionen stämmer ofta av förslag där alla kan delta. Det sker via kommissionens portal ”Kom med synpunkter” (”Have your say”), ett internetbaserat offentligt samråd. Syftet är att få in synpunkter från ett brett spektrum av medborgare och intressenter från EU och tredjeländer.

Under flik 2, Beredning av förslag, Aktuella frågor – listar vi några aktuella frågor som bereds och är eller nyligen har varit föremål för samråd.

Förberedelser i regelarbetet inom EU innebär huvudsakligen att

  • förbereda Sveriges ståndpunkt i frågor som kommer upp på agendan efter förslag från EU-kommissionen
  • att komma fram till vilka frågor Sverige bör försöka få upp på agendan, det vill säga de frågor som är viktiga för aktörer på den svenska marknaden.

EU-kommissionen ger förslag

EU-kommissionen är den enda EU-institution som kan föreslå nya regler. De gemensamma EU-reglerna syftar till att maten och dricksvattnet är säkert, inte innebär risker för hälsan och att informationen om maten är pålitlig.

Där det är aktuellt ska hänsyn även tas till

  • djurs hälsa och välfärd
  • växtskydd och miljö
  • fri rörlighet för livsmedel och foder som tillverkas och saluförs inom EU
  • internationella standarder och avtal .

Behov av ny lagstiftning

Bakgrunden till att kommissionen tar initiativ till ny lagstiftning kan till exempel vara nya vetenskapliga rön eller politiska inriktningar. Kommissionen överväger hur de ska hantera frågorna och  i vissa fall tar den fram ett diskussionsunderlag, en så kallad grönbok - Green Paper.

Grönboken kan leda till en åtgärdsplan som då kallas vitbok - White Paper. Kommissionen tar även fram en tidsplan, en så kallad road map, om hur arbetet ska gå till och när det ska göras.

Många större förhandlingsarbeten inleds med att kommissionen gör en omfattande konsekvensanalys. Det betyder att de tar reda på vilka konsekvenser en ny eller förändrad lag skulle ha. Analyserna brukar publiceras på kommissionens webbplats. Medlemsstater, organisationer och enskilda medborgare inbjuds att kommentera förslagen i denna så kallade offentlig konsultation. När konsultationen är klar gör väljer kommissionen vilket förslag de går vidare med.

Ändringar i befintliga regler

Ganska ofta behöver man revidera, komplettera och tydliggöra befintliga regler. Det kan bero på nya produktionsmetoder, ny kunskap om oönskade ämnen i livsmedel, innovationer och trender. Några exempel på detta är nanoteknologi för att ta fram vissa tillsatser och känsligare analysmetoder som gör det möjligt att identifiera lägre halter av giftiga ämnen.

Hantering av kriser leder också ofta till att regler behöver skrivas om och anpassas till det nya läget.                                                    

Arbetsgång

I kommissionens förberedelsearbete ingår att kalla medlemsländernas experter till möte i arbetsgrupper för att tillsammans förbereda utkast till förslag på arbetsdokument, färdplaner med mera. 

Livsmedelsverkets arbete i EU

Senast granskad 2024-02-08