LIVSFS 2024:2

Livsmedelsverkets föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak

Grundförfattningen

Nya föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram nya föreskrifter, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2024:2) om snus, snusliknande produkter och tuggtobak. Föreskrifterna ersätter Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak.

Livsmedelsverkets föreskrifter omfattar i dag inte snusliknande produkter. Genom dessa föreskrifter kommer snusliknande produkter, och tillverkare av sådana produkter, att omfattas av bestämmelserna.

Det innebär att snusliknande produkter – med undantag för tobak, nikotin och vissa främmande ämnen som regleras i föreskrifterna – inte kommer att få innehålla ingredienser som utgör en risk för människors hälsa. Det vatten som används vid framställningen och beredningen av snusliknande produkter ska vidare uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten, och de material och produkter som kommer i kontakt med snusliknande produkter måste uppfylla de krav på sammansättning och egenskaper som gäller för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

En verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snusliknande produkter kommer till följd av föreskrifterna att behöva anmäla sina tillverkningsanläggningar för registrering. Det kommer till följd av föreskrifterna också att finnas hygien- och spårbarhetskrav med mera som en verksamhetsutövare kommer att behöva uppfylla. 

Förpackningar som innehåller snusliknande produkter kommer att behöva vara märkta med vissa i föreskrifterna närmare angivna uppgifter. Snusliknande produkter omfattas däremot inte av föreskrifternas bestämmelser om tillsatser, aromer och nya livsmedel.  

När det kommer till snus och tuggtobak kommer dessa produkter inte längre att få innehålla titandioxid (E 171), och med undantag för tobak, nikotin och vissa främmande ämnen som regleras i föreskrifterna, får de inte innehålla ingredienser som utgör en risk för människors hälsa.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 april 2024. Bestämmelserna om registreringskrav i 17–19 §§ ska dock tillämpas först från och med den 1 oktober 2024. Förpackningar med snusliknande produkter som inte överensstämmer med bestämmelserna i 12, 14 och 15 §§ kommer att få säljas till dess att lagrenhar tagit slut, under förutsättning att produkterna har släppts ut på marknaden eller märkts före den 1 oktober 2024. Slutligen får snus och tuggtobak som innehåller titandioxid (E 171) säljas efter den 1 april 2024 till dess att lagren har tagit slut, under förutsättning att de har släppts ut på marknaden eller förpackats före den 1 oktober 2024.

Vilka berörs av författningen?

Föreskrifterna kommer att beröra verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snus, snusliknande produkter eller tuggtobak. För verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snus och tuggtobak blir det dock inte några större förändringar jämfört med vad som gäller i dag.

Senast granskad 2024-03-05