LIVSFS 2023:5

Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Grundförfattningen

Nya föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram nya föreskrifter, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:5) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Föreskrifterna ersätter Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:7) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:10) om import av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Genom föreskrifterna åläggs tillverkare, förädlare och importörer av material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel en skyldighet att anmäla sin verksamhet för registrering.

Verksamheter som bedrivs av livsmedelsföretagare samt av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt – eller för respektive myndighets räkning – är dock undantagna från registreringskravet. Detsamma gäller för verksamheter som under ett räkenskapsår dels beräknas ha en omsättning avseende material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som understiger 80 000 kronor, dels beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2023. Bestämmelserna om registreringskrav för vissa verksamheter är dock avsedda att tillämpas först från och med den 1 juli 2024. Detta för att ge verksamhetsutövarna tid att få kännedom om bestämmelserna, och därefter registrera verksamheterna.

Vilka berörs av författningen?

Föreskrifterna berör verksamhetsutövare som bedriver kontaktmaterialverksamhet, kommunerna, Livsmedelsverket och i viss mån länsstyrelserna som ansvarar för samordningen och vägledningen av kontrollmyndigheterna.

Senast granskad 2023-07-06