LIVSFS 2022:8

Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande

Författningen med senaste ändringarna införda

Grundförfattningen

Nya föreskrifter om registrering och godkännande

Bakgrund

Livsmedelsverket har påbörjat en översyn av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien samt (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel, där så väl innehåll som struktur kommer att ses över. Som ett första steg i översynen har det tagits fram nya föreskrifter där bestämmelser om registrering och godkännande samlas, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:8) om registrering och godkännande.

Utöver en ny struktur och språkliga ändringar innehåller de nya föreskrifterna om registrering och godkännande endast mindre justeringar jämfört med motsvarande bestämmelser i LIVSFS 2005:20 och LIVSFS 2005:21. Exempelvis har krav på undertecknande vid anmälan för registrering eller ansökan om godkännande tagits bort för att underlätta digitala anmälningar och ansökningar. Begreppet mobila anläggningar har bytts ut till anläggningar med mobil verksamhet för att begreppsanvändningen ska bli enhetlig, då båda begreppen tidigare använts synonymt. Det förtydligas också att livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren i anmälan för registrering respektive ansökan om godkännande ska ange om verksamheten kommer att innefatta försäljning genom distanskommunikation eller mobil verksamhet.

Bestämmelser om registrering av anläggningar där det bedrivs tillverkning av snus eller tuggtobak flyttas till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Föreskrifterna träder i kraft och ska börja tillämpas den 1 januari 2023.

Senast granskad 2022-12-15