LIVSFS 2014:22

Vissa fiskarter från Östersjön

Mer information, nya regler om upptag av sill/strömming i Östersjön

Bakgrund

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:22) om vissa fiskarter från
Östersjöområdet reglerar bland annat från vilka områden sill/strömming (och produkter därav) får tas upp och föras ut till resten av EU utan att åtföljas av
dokumentation om provtagning. Reglerna är till för att hantera problematiken
med höga dioxin och dioxinlika PCB i fet fisk från Östersjöområdet som överskrider
EU:s gränsvärden och som Sverige har fått ett undantag ifrån. Ny vetenskaplig information motiverar att vissa lättnader ges vad gäller utförseln av strömming/sill.

När träder föreskriften i kraft?

Den 1 oktober 2018

Vilka berörs av föreskriften?

Regelförändringar berör fiskare, mottagare av fisk samt förädlare av fisk som säljer
fiskeriprodukter av strömming/sill till andra medlemsstater.

Vad innehåller föreskriften?

Bilagan till föreskriften ändras så att det anges att Clupea harengus (sill/strömming) får tas upp från ICES statistiska delsektioner 24, 25, 26 och 27 samt att sill/strömming från ICES statistiska delsektion 28-2 får saluföras som livsmedel om fisken är högst 21 cm.

Senast granskad 2024-05-20