LIVSFS 2009:13

Rapportering och vissa andra skyldigheter för kontrollmyndigheter

Senare ändringar

Mer information

Information om ändring i rapporteringsföreskrifter för kontrollmyndigheter LIVSFS 2018:1.

Bakgrund

Livsmedelsverket fick 2016 ett regeringsuppdrag att inrätta ett nationellt varningssystem. Systemet är tänkt att bidra till att stoppa osäkra livsmedel då det inte är möjligt att lägga nationella saluförbud. Vid redovisning av regeringsuppdraget bedömdes det mest ändamålsenligt att använda EU:s system RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) som nationellt varningssystem.

När träder föreskrifterna i kraft?

Den 1 mars 2018

Vilka berörs av föreskrifterna?

Myndigheter som kontrollerar livsmedel är direkt berörda. Livsmedelsföretagare berörs indirekt genom att kontrollmyndigheterna tillämpar systemet.

Vad innehåller föreskrifterna?

Livsmedelsverkets föreskrifter (2009:13) om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter ändras och i dessa föreskrifter införs en skyldighet för kontrollmyndigheter på livsmedelsområdet att använda sig av det nationella varningssystemet. Skyldigheterna omfattar att ansluta sig till systemet och att anmäla, bevaka och återrapportera i det.

Föreskrifterna förväntas medföra att information om osäkra livsmedel sprids snabbare, vilket innebär att sådana livsmedel snabbare kan återkallas från marknaden.

Senast granskad 2019-07-02