LIVSFS 2005:20

Livsmedelshygien

Genom LIVSFS 2022:14 ändras föreskrifterna på så sätt att det blir lättare för livsmedelsföretagare på fäbodar att framställa ost, smör och meseprodukter med traditionella metoder. Obehandlad mjölk som används vid framställning på fäbod av ost, smör och meseprodukter ska inte behöva uppfylla kriterierna i förordning (EG) nr 853/2004 avseende antal bakterier och somatiskt celltal. Livsmedelsföretagaren ska genom dokumenterade särskilda rutiner visa hur syftet med hygienkraven i förordningen uppfylls.

Omtryck och ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

Bakgrund

Livsmedelsverket har påbörjat en översyn av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, där så väl innehåll som struktur kommer att ses över. Som ett första steg i översynen har det tagits fram nya föreskrifter där bestämmelser om registrering och godkännande samlas, se Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:8) om registrering och godkännande. Bestämmelser i LIVSFS 2005:20 om registrering och godkännande upphävs därför.

Övriga ändringar som görs i föreskrifterna är följande. I 14 § fanns en upplysningsbestämmelse om vissa författningar som gäller livsmedelsinformation. Paragrafen har ingen rättsverkan och upphävs därför. I 19 § och bilagorna 1–3 fanns bestämmelser om bulktransporter. Delar av paragrafen samt bilagorna 1 och 2 var en dubbelreglering av direkt tillämpliga EU-förordningar. Paragrafen och bilaga 3 ändras och bilagorna 1 och 2 upphävs. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Med hänsyn till att LIVSFS 2005:20 ändrats flera gånger sedan det senaste omtrycket görs nu ett nytt omtryck.

Läs mer om ändringarna i remissen: Remiss - Förslag till nya och ändringar av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20, 2005:21 och 2012:6) Dnr 2022/03606

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Föreskrifterna träder i kraft och ska börja tillämpas den 1 januari 2023.

Vilka berörs av författningen?

Behöriga myndigheter, livsmedelsföretagare och verksamhetsutövare berörs av föreskrifterna.

Senast granskad 2023-01-16