LIVSFS 2005:20

Livsmedelshygien

Allmän information

Livsmedelsverket har påbörjat en översyn av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, där så väl innehåll som struktur kommer att ses över. Som ett första steg i översynen har nya föreskrifter beslutats där bestämmelser om registrering och godkännande samlas, se Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:8) om registrering och godkännande. Vidare har vissa bestämmelser upphävts då de saknat rättsverkan eller varit dubbelreglering av direkt tillämpliga EU-förordningar.

Bakgrund

I Sverige finns en lång tradition av att lagra ostar i grottor, jordkällare och liknande utrymmen. Vid den här typen av mognadslagring får ostarna en speciell karaktär som inte kan uppnås vid andra lagringsförhållanden. 

För att möjliggöra för livsmedelsföretag att lagra ostar i grottor, jordkällare och liknande utrymmen införs en undantagsmöjlighet i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. Undantagsmöjligheten innebär att det utan hinder av bestämmelserna i kapitel II, punkt 1 och kapitel V, punkt 1 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien är tillåtet att lagra ost i jordkällare, gruvor, grottor, bunkrar och andra utrymmen som har utformats för detta ändamål. Företag som lagrar ost genom dessa traditionella metoder, och som utnyttjar undantaget, ska dokumentera särskilda rutiner som visar hur god hygien uppnås och livsmedelssäkerheten bibehålls.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Ändringen träder i kraft och får börja tillämpas den 15 juli 2023.

Vilka berörs av författningen?

Behöriga myndigheter, livsmedelsföretagare och verksamhetsutövare berörs av ändringen.

Senast granskad 2023-07-04