LIVSFS 2003:10

Honung

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung.

När börjar föreskrifterna gälla?

Den 24 juni 2015. Produkter som har släppts ut på marknaden eller märkts enligt äldre bestämmelser innan dess får saluföras till dess att lagren är slut.

Vilka berörs av föreskrifterna?

De som berörs av reglerna är främst honungsproducenter och honungsimportörer samt övriga aktörer som bedriver handel med honung, men även kontrollmyndigheter.

Vad handlar föreskrifterna om?

Ändringarna innebär i huvudsak att;

  • märkningskraven ändras för de fall där honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat eller ett tredjeland på så sätt att benämningen EG ändras till EU,
  • det klargörs att pollen, som är en naturlig beståndsdel som är specifik för honung, inte bör anses vara en ingrediens i honung.
Senast granskad 2019-07-01