EU-förordning 907/2013

Kommissionens förordning (EU) nr 907/2013 om bestämmelser för ansökningar om användning av generiskt hållna beskrivningar (beteckningar)

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

Bakgrund

Enligt artikel 1.4 i förordning (EG) nr 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden får särskilda generiskt hållna beskrivningar (beteckningar) som traditionellt har använts för att ange en egenskap hos en kategori av livsmedel eller drycker och som skulle kunna antyda en effekt på hälsa undantas från tillämpningen av den förordningen, efter ansökan från de berörda livsmedelsföretagarna.

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen ges bestämmelser för hur ansökan för generiskt hållna beskrivningar (beteckningar) ska utformas. Dessa omfattar inlämnandet av ansökan samt dess innehåll.

För att undvika flera ansökningar om samma generiska beteckning kan branschorganisationer som företräder specifika livsmedelssektorer lämna in ansökningar för sina medlemmars räkning.

Vad innebär traditionell användning?

Traditionell användning av en generisk beteckning innebär att den ska ha använts i medlemsstaterna i minst 20 år före 11 oktober 2013. Ansökande företag/branschorganisationer bör i sina ansökningar kunna styrka sådan användning.

Senast granskad 2019-08-20