EU-förordning 665/2014

Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 när det gäller användningsvillkoren för det frivilliga kvalitetsbegreppet "produkt från bergsområde"

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

Begreppet "produkt från bergsområde" får inte användas för svenska produkter eftersom Sverige inte har några definierade bergsområden.

Förordningen innehåller regler om när termen "produkt från bergsområde" får användas.

  • Produkter av animaliskt ursprung.
  • Foder för lantbruksdjur ska anses komma huvudsakligen från bergsområden om den andel av djurets årliga föda som inte kan produceras i bergsområden, uttryckt som procentandel av torrsubstansen, inte överstiger 50 % och, när det gäller idisslare 40 %. När det gäller svin, får andelen foder som inte kan produceras i bergsområden, uttryckt som procentandel av torrsubstansen, inte överstiga 75% av den årliga födan.
  • Termen "produkt från bergsområde" får tillämpas på produkter från biodling om bina har samlat in nektar och pollen endast i bergsområden. Socker för utfodring av bin behöver inte härröra från bergsområden.
  • Termen "produkt från bergsområde" tillämpas på produkter av vegetabiliskt ursprung endast om växten odlats i bergsområden i enlighet med definitionen i artikel 31.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.
  • Ingredienser i produkter som avses i artiklarna 1 och 4, får härröra från platser utanför bergsområden, om de inte utgör mer än 50 % av ingrediensernas totala vikt:
    a) Produkter som inte omfattas av bilaga I till fördraget, och
    b) örter, kryddor och socker.
  • Bearbetning utanför bergsområden.
Senast granskad 2019-08-28