EU-förordning 609/2013

Förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska ändamål, kostersättning för viktkontroll

Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om EU-förordning 609/2013

FSG-förordningen omfattar följande livsmedelskategorier för vilka EU-kommissionen ska ta fram kompletterande regler för sammansättning, märkning med mera, vilka längre fram kommer att ersätta de nu gällande reglerna på området:

  • modersmjölksersättning och tillskottsnäring (delegerad förordning (EU) nr 2016/127)
  • spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (under utarbetning)
  • livsmedel för speciella medicinska ändamål (delegerad förordning (EU) nr 2016/128)
  • komplett kostersättning för viktkontroll (delegerad förordning (EU) 2017/1798)

Förordningens titel förkortas ofta till FSG - Foods for Specific Groups, livsmedel för särskilda grupper

Bilagan till FSG-förordningen (EU) nr 609/2013 innehåller en förteckning över de vitaminer, mineraler och vissa andra ämnen som får tillsättas till en eller flera av de livsmedelskategorier som förordningen omfattar.

Förutom de rättsakter som EU-kommissionen enligt FSG-förordningen ska ta fram ska den också lägga fram två rapporter; den ena avser mjölkbaserade och liknande drycker avsedda för småbarn och den andra livsmedel för idrottare. Rapporterna antogs 2016 och i båda fallen dras slutsatsen att det inte är nödvändigt att anta spcifika regler för de aktuella livsmedelsgrupperna.

Senast granskad 2024-01-24