EU-förordning 251/2014

Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.

Senare ändringar

Rättelsen innebär att vin som framställts före den 8 december inte behöver ange ingrediensförteckning eller näringsdeklaration. Vinet ska vara framställt före den 8 december 2023 men det behöver inte ha märkts före detta datum för att undgå märkningskravet. Vin som framställts efter den 8 december 2023 ska ange ingrediensförteckning och näringsdeklaration.

” Vin som uppfyller de märkningskrav i artikel 119 i förordning (EU) nr 1308/2013 och aromatiserade vinprodukter som uppfyller de märkningskrav i förordning (EU) nr 251/2014 som i båda fall var tillämpliga före den 8 december 2023, och som framställts före detta datum, får fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren är uttömda.”

Information om EU-förordning 2021/2117

Bakgrund

  • Genom ändringarna harmoniseras ansöknings- och ändringsförfaranden för produktspecifikationer för skyddade beteckningar (ska tillämpas från och med den 8 juni 2022.)
  • Reglerna för vinsektorn utvidgas till att omfatta även avalkoholiserade och delvis avalkoholiserade viner.
  • Obligatoriska märkningsuppgifter för vin och aromatiserade viner ska inkludera en näringsdeklaration och en ingrediensförteckning (ska tillämpas från och med den 8 december 2023)

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Förordningen träder ikraft den 7 december 2021.

Artikel 1.8 d i, 1.8 d iii, 1.10 a ii och 1.38 ska tillämpas från och med den 1 januari 2021. 
Artikel 2.19 b ska tillämpas från och med den 8 juni 2022. 
Artikel 1.1, 1.2 b, 1.8 a, 1.8 b, 1.8 e, 1.18, 1.31, 1.35, 1.62, 1.68 a, 1.69 och 1.73 ska tillämpas från och med den 1 januari 2023. 
Artiklarna 1.32 a ii, 1. 32 c och 3.5 ska tillämpas från och med den 8 december 2023.

Vilka berörs av förordningen?

Producenter av produkter med skyddade beteckningar, vinproducenter, livsmedelsföretagare som handlar med vinprodukter, systembolaget, importörer av vinprodukter med flera.

Fördjupad information om EU-förordning 2021/2117 finns under "Mer information", se nedan.

Mer information om förordningen om aromatiserade vinprodukter

Förordningen reglererar definition, beskrivning, presentation och märkning av aromatiserade vinprodukter samt har nya regler om skydd av geografiska beteckningar på dessa produkter.

Aromatiserade vinprodukter delas in i

  • aromatiserade viner
  • aromatiserade vinbaserade drycker
  • aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

Kategorierna skiljer sig åt när det gäller andel vin, om alkohol får tillsättas och alkoholhalt.

I Bilaga I finns tekniska definitioner och krav på aromer och vilka produkter som får användas för sötning och tillsats av alkohol samt krav för tillsatser, färgämnen och vatten. 
Försäljningsbeteckningar och beskrivningar för Starkvinsglögg och Vinglögg finns i Bilaga II.

Senast granskad 2024-04-09