EU-förordning 234/2011

Tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om EU-förordning 234/2011

Förordning om tillämpning av förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.

Från när ska förordningen tillämpas?

11 september 2011.

Vilka berörs av förordningen?

Alla som tänker ansöka om godkännande av nya enzymer, tillsatser eller aromer, eller ansöka om ändring av ett redan beviljat godkännande. Förordningen ska inte tillämpas vid godkännande av rökaromer.

Bakgrund

Förordningen fastställer hur ansökningar om godkännande ska utformas när det gäller

  • livsmedelsenzymer (se förordning (EG) nr 1332/2004),
  • livsmedelstillsatser (se förordning (EG) nr 1333/2008), och
  • aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper (se förordning (EG) nr 1334/2008.

I respektive förordning ovan anges vilka kriterier som gäller för att få ett ämne godkänt.

När det gäller enzymer får datumet för tillämpning, den 11 september 2011, till följd att ansökningar om godkännande av enzymer ska lämnas in senast den 11 september 2013 (se artikel 17.2 i förordning (EG) 1332/2008).

I bilagor till de förordningarna listas de ämnen som godkänns inom respektive område ("gemenskapsförteckningar").

På alla dessa områden är det EU-kommissionen som ska fatta beslut om godkännande, och i förordning (EG) 1331/2008 fastställs ett enhetligt förfarande som ska tillämpas när gemenskapsförteckningarna ska uppdateras. En sådan uppdatering kan gälla

  • tillägg av ett ämne,
  • strykning av ett ämne, eller
  • tillägg, strykning eller ändring av villkor specifikationer eller begränsningar som är knutna till förekomsten av ett ämne i gemenskapsförteckningen.

Förordning (EG) 1331/2008 innehåller bland annat regler om tidsfrister och om EU-kommissionens och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsas) roller.

Vad innehåller förordning (EU) 234/2011?

Förordningen innehåller bland annat regler om

  • ansökans innehåll (artikel 2),
  • vart ansökan ska skickas (artikel 3),
  • vilka administrativa uppgifter som ska lämnas (artikel 4), och
  • vilka uppgifter som krävs för riskbedömning och riskhantering för de olika ämnena (artikel 5-11).
Senast granskad 2022-11-22