EU-förordning 2024/1143

Om geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt garanterade traditionella specialiteter och frivilliga kvalitetsbegrepp för jordbruksprodukter, om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013, (EU) 2019/787 och (EU) 2019/1753 samt om upphävande av förordning (EU) nr 1151/2012

Grundförfattningen

Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar.

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.

Mer information om EU-förordning 2024/1143

Bakgrund

Förordningen är en förenkling och sammanslagning av de administrativa reglerna för geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter inklusive livsmedel. Förordningen gäller även för garanterade traditionella specialiteter och frivilliga kvalitetsbegrepp samt ändrar (EU) nr 1308/2013, (EU) 2019/787 och (EU) 2019/1753 och upphäver förordning (EU) nr 1151/2012.

När träder förordningen i kraft?

Den träder i kraft 20 dagar efter publicering i EUT den 23 april 2024 och ska tillämpas från 13 maj 2024. Artiklarna 10.4, 10.5, 39.1 och 45 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2025.

Vilka berörs av förordningen?

Producenter av produkter med skyddade beteckningar och olika andra aktörer i livsmedelskedjan samt konsumenter. Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Tullverket och Patent-och Registreringsverket berörs i någon mån.

Vad innehåller förordningen?

Regler om skyddade beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter.

Nytt är bland annat;

 • Produkterna ska klassificeras i enlighet med Kombinerade nomenklaturen med två, fyra, sex eller, om en medlemsstat så beslutar, åtta siffror.
 • En producentgrupp får besluta om hållbarhetsnormer som är strängare än de som fastställs i unionsrätten eller nationell rätt när det gäller miljömässig, social eller ekonomisk hållbarhet eller djurskydd.
 • Kommissionen ska publicera rapportering om hållbarhet.
 • Vem som helst ska kunna ladda ned ett officiellt utdrag ur unionens register som ett äkta certifikat. Finns erkänd producentgrupp; så ska den identifieras som företrädare i certifikatet och är den enda som kan ändra i produktspecifikationen.
 • Skydd av geografiska beteckningar ska även gälla i alla domännamn i unionen samt även varor vid export, och varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning.
 • Skydd av geografiska beteckningar vid användning som ingrediens. Krav på tillstånd om det finns en erkänd producentgrupp och namnet används som en ingrediens i namnet på en bearbetad produkt. (Gäller inte spritdrycker).
 • Medlemsstater med erkända producentorganisationer ska ha vissa kriterier för erkännande. Erkända producentorganisationerna kan ges rätt att bland annat reglera utbudet.
 • Registreringsenheter för nationella toppdomäner som är etablerade i unionen ska säkerställa att registrerade geografiska beteckningar i förfaranden för alternativ tvistlösning som rör domännamn erkänns som en rättighet som kan åberopas i dessa förfaranden.
 • För jordbruksprodukter och spritdrycker med geografisk beteckning ska producentens namn anges i samma synfält som den geografiska beteckningen i märkning efter den 14 maj 2026.
 • Regler med skyldigheter för leverantörer på marknadsplatser online.
 • Rätt till intyg eller utdrag som certifierar överensstämmelse med produktspecifikationen.
 • Tidsfrist på sex månader för kommissionens granskning av ansökningar för SUB, SGB eller GTS.
 • EUIPO ska ansvara för registret över SUB och SGB.
 • Kommissionen ska ansvara för registret över GTS.
 • Skydd för garanterade traditionella specialiteter öppnas även för tredje land.
 • Nya kategorier för spritdrycker; potatissprit, brödsprit samt björksavsprit, lönnsavsprit samt björk- och lönnsavsprit.
Senast granskad 2024-04-29