EU-förordning 2019/627

Om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll
av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll

Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar.

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

I förordningen (EU) 2019/627 fastställs det krav på utförande av offentlig kontroll av livsmedel av animaliskt ursprung och på vissa åtgärder i samband med offentlig kontroll. Det ställs bland annat allmänna krav på revisioner på livsmedelsanläggningar och på offentlig kontroll av identifieringsmärkning. Vidare ges det särskilda bestämmelser om offentlig kontroll av färskt kött, obehandlad mjölk, råmjölk, mjölkprodukter, råmjölksbaserade produkter, levande musslor, fiskeriprodukter och reptilkött.

Senast granskad 2024-02-05