EU-förordning 2019/33

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn, invändningsförfarandet, begränsningar i fråga om användning, ändringar av produktspecifikationer, avregistrering av skydd samt märkning och presentation

Författningen med senaste ändringarna införda

Grundförfattningen

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om EU-förordning 2023/1606

Genom ändringarna införs en del anpassningar till följd av de tidigare ändringarna i (EU) nr 1308/2013  och (EU) 1155/2012:

 • När ett datum för minsta hållbarhetstid ska märkas ut på avalkoholiserade viner så behöver det inte finnas i samma synfält, vilket krävs för de andra obligatoriska uppgifterna i artikel 119 i förordning (EU) nr 1308/2013.
 • Uttrycket ’druvor’ får användas för att ersätta angivandet av de druvor och/eller den druvmust som används som råvaror vid framställningen av vinprodukter.
 • Uttrycket ’koncentrerad druvmust’ får användas för att ersätta angivandet av den koncentrerade druvmust och/eller den rektifierade koncentrerade druvmust som används vid framställningen av vinprodukter.
 • De kategorier, namn och E-nummer för oenologiska föreningar som ska användas i ingrediensförteckningen fastställs i tabell 2 i del A i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2019/934.
 • När ”surhetsreglerande medel” och ”stabilisatorer” märks ut i ingrediensförteckningen får högst tre alternativa ingredienser anges, där dessa är av liknande slag eller inbördes utbytbara till sin funktion, på villkor att minst en av dessa tillsatser förekommer i slutprodukten.
 • Möjlighet att ersätta förteckningen över förpackningsgaser genom att använda uttrycket ”Tappat i en skyddande atmosfär” eller ”Tappning kan ske i en skyddande atmosfär”
 • Uttrycken ”tiragelikör” och ”expeditionslikör” får användas i ingrediensförteckningen, antingen ensamma eller tillsammans med en förteckning över deras faktiska beståndsdelar.
 • Kravet på metallbleck på flaskor för mousserande vin tas bort.
 • Uttrycken för sockerhalt i Del B i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2019/33, ändras för att ytterligare förtydliga användningsvillkoren för dessa uttryck.
 • Kraven för VI-1-dokument och VI-2-blanketter i bilaga VII till (EU) 2018/273 ändras, så att det säkerställs att ingrediensförteckningen är en integrerad del av beskrivningen av den importerade produkten.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Förordningen träder ikraft den tjugoåttonde augusti 2023. Artiklarna om viss märkning; 1.12, 1.14 och 2 ska tillämpas från och med den 8 december 2023.

Vilka berörs av författningen?

Producenter av produkter med skyddade beteckningar, vinproducenter, livsmedelsföretagare som handlar med vinprodukter, systembolaget, importörer av vinprodukter m.fl. samt konsumenter som vill ta del av ingrediensförteckningen på vin.

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2117 av den 2 december 2021

Rättelsen innebär att vin som framställts före den 8 december inte behöver ange ingrediensförteckning eller näringsdeklaration. Vinet ska vara framställt före den 8 december 2023 men det behöver inte ha märkts före detta datum för att undgå märkningskravet. Vin som framställts efter den 8 december 2023 ska ange ingrediensförteckning och näringsdeklaration.

” Vin som uppfyller de märkningskrav i artikel 119 i förordning (EU) nr 1308/2013 och aromatiserade vinprodukter som uppfyller de märkningskrav i förordning (EU) nr 251/2014 som i båda fall var tillämpliga före den 8 december 2023, och som framställts före detta datum, får fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren är uttömda.”

Information om förordningen

Förordningen ersätter Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009  (konsoliderad version 2018-03-03) som fortfarande är tillämplig i de delar som framgår av övergångsbestämmelserna i EU-förordning 2019/33.

När träder förordningen i kraft?

Den 14 januari 2019

Vilka berörs av förordningen?

Tillverkare, försäljare och konsumenter av produkter från vinsektorn.

Vad innehåller förordningen?

Förordning (EG) nr 607/2009 upphävs.

Kompletterande regler för produkter inom vinsektorn om:

 • Ansökan om skydd
 • Invändningsförfarandet
 • Begränsningar av användning av skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning
 • Ändringar av produktspecifikationer och av traditionella uttryck
 • Avregistrering av skydd
 • Märkning och presentation
Senast granskad 2023-12-21