EU-förordning 2017/1798

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll.

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om EU-förordning 2017/1798

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1798 av den 2 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll

Bakgrund

I enlighet med förordning EU (nr) 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper har
kommissionen antagit en delegerad förordning vilken fastställer särskilda
sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll.

Vilka berörs av förordningen?

Producenter och företag som för in komplett kostersättning och kontrollmyndigheter med kontrollansvar för sådana företag.

Vad innehåller förordningen?

Den delegerade förordningen kompletterar förordning 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper genom att fastställa särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll. Reglerna som fastställs i dessa förordningar ersätter befintlig lagstiftning på området.
Genom förordning 2017/1798 fastställs sammansättningskrav för all komplett kostersättning för viktkontroll, det vill säga både LCD och VLCD. Där fastställs också märkningskrav utöver de som ställs i förordning 1169/2011 om livsmedelsinformation till konsumenter liksom vissa undantag från bestämmelserna i den förordningen. Genom den delegerade förordningen blir det förbjudet att göra närings- och hälsopåståenden om komplett kostersättning för viktkontroll, med undantag för näringspåståendet "tillsatt fiber".
Förordningen fastställer anmälningskrav för komplett kostersättning för viktkontroll.

När ska förordningen tillämpas?

Förordning 2017/1798 ska tillämpas från och med den 27 oktober 2022. Fram till dess gäller Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2016:11) om kompletta kostersättningar för viktkontroll.

Senast granskad 2024-01-24