EU-förordning 2016/127

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Ändring av delegerad förordning (EU) 2016/127 vad gäller proteinkrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner

Bakgrund

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 fastställer bland annat särskilda sammansättningskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner. I förordningen föreskrivs att modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner ska uppfylla vissa krav på proteininnehåll, proteinkälla och proteinberedning samt krav på essentiella och konditionellt essentiella aminosyror och L-karnitin.

Som anges i skälen i förordning (EU) 2016/127 har Efsa konstaterat att säkerheten och lämpligheten för varje särskild produkt som innehåller hydrolyserade proteiner måste fastställas genom klinisk utvärdering. Vid tidpunkten för antagandet av den förordningen hade endast en produkt som innehåller delvis hydrolyserat vassleprotein utvärderats positivt av Efsa. Dess sammansättning motsvarar de krav som för närvarande finns i förordning (EU) 2016/127. Kraven kan emellertid uppdateras för att produkter som framställs av hydrolyserade proteiner med en annan sammansättning än den som redan fått ett positivt utlåtande ska få släppas ut på marknaden, efter det att Efsa har gjort en bedömning av deras säkerhet och lämplighet.

Efsa har nu utvärderat ytterligare ett hydrolysat, vilket konstaterats vara säkert och lämpligt för användning i modersmjölksersättning och tillskottsnäring, varpå kraven för hydrolyserade proteiner i förordning (EU) 2016/127 därför uppdaterats.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Förordningen träder ikraft och börjar tillämpas den 1 april 2022.

Vilka berörs av författningen?

Tillverkare av modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Kort information om EU-förordning 2016/127

Bakgrund

I enlighet med förordning EU (nr) 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper har kommissionen antagit en delegerad förordning vilken fastställer särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring, liksom informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn.

Vilka berörs av förordningen?

Producenter och företag som för in modersmjölksersättning och tillskottsnäring och kontrollmyndigheter med kontrollansvar för sådana företag.

Vad innehåller förordningen?

Den delegerade förordningen kompletterar förordning 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper genom att fastställa särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn. Reglerna som fastställs i dessa förordningar ersätter befintlig lagstiftning på området.

Genom förordning 2016/127 ändras, bland annat, sammansättningskraven och reglerna kring näringsdeklaration. Enligt förordningen kommer det inte längre att vara tillåtet att göra närings- och hälsopåståenden om modersmjölksersättning och tillskottsnäring, däremot ges möjlighet att tillverka laktosfri modersmjölksersättning och tillskottsnäring samt ange "laktosfri" i märkningen. Reglerna kring användning av hydrolyserade proteiner skärps, bland annat med krav på anmälan för tillskottsnäring tillverkad av hydrolyserat protein. Medlemsstaterna ges en möjlighet att bevilja undantag från anmälan av tillskottsnäring tillverkad av hydrolyserat protein om de har ett nationellt system som garanterar effektiv offentlig kontroll av dessa. I Sverige kommer vi dock att använda oss av ett anmälningssystem.

När ska förordningen tillämpas?

Förordningen ska börja tillämpas den 22 februari 2020 utom när det gäller modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner, för vilka den ska börja tillämpas 22 februari 2021. Fram till dess gäller Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Senast granskad 2024-01-24