EU-förordning 2015/2283

Om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.

Genomförandeförordningar

Mer detaljerade bestämmelser finns i följande fyra genomförandeförordningar.

Information om EU-förordning 2015/2283

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001

Vilka berörs av förordningen?

Industri, detaljhandel och andra verksamhetsutövare som tillverkar eller tillhandahåller produkter som definieras som nya livsmedel. Myndigheter som utför kontroll av berörda verksamheter eller produkter.

Senast granskad 2022-11-22