EU-förordning 1379/2013

Gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

Informationen avser endast reglerna om konsumentinformation och märkning av fiskeriprodukter, vattenbruksprodukter, sjögräs och alger.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000.

Reglerna om konsumentinformation finns i artiklarna 35-39.

Bakgrund

Den nya marknadsordningen för fisk ersätter rådets förordning 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Jämfört med gällande regler utökas reglerna om konsumentinformation och märkning. Dessutom gäller reglerna även för sjögräs och alger.

Vad gäller förordningen?

I förordningen regleras både obligatorisk och frivillig märkning på fiskeri- och vattenbruksprodukter som säljs till slutkonsument eller till storhushåll. Den gäller utöver de horisontella reglerna i förordningen 1169/2011 om livsmedelsinformation (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna) och gäller både för färdigförpackade och icke färdigförpackade varor. Dessa ytterligare krav på märkning gäller för bland annat levande, färsk, kyld, fryst, torkad, saltad, rökt fisk, fiskfiléer, kräftdjur, blötdjur samt för sjögräs och alger. Medlemsstaterna får från märkningskraven undanta små mängder av produkter som säljs direkt till konsumenterna från fiskefartygen.

Nya märkningskrav jämfört med gällande marknadsordning är artens vetenskapliga namn, kategori av fiskeredskap och produkten är upptinad samt datum som anger hållbarhetstid.

Detaljerade regler om datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag samt om infrysningsdag för frysta obearbetade fiskeriprodukter finns i förordning 1169/2011 om livsmedelsinformation.

I förordningen anges att reglerna nu även ska gälla för sjögräs och andra alger under tullkapitelnummer KN 1212 20 00. Detta nummer har upphört och ersatts med KN 1212 21 00 (Sjögräs och andra alger, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda, lämpliga som livsmedel) och KN 1212 29 00 (Sjögräs och andra alger, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda (exklusive lämpliga som livsmedel)).

Vem berörs av förordningen?

Alla som saluför fiskeriprodukter, vattenbruksprodukter, sjögräs och alger.

Från när ska förordningen tillämpas?

Förordningen ska tillämpas från och med den 1 januari 2014. Reglerna om konsumentinformation ska dock tillämpas från och med den 13 december 2014. Tillämpningsdatum för konsumentinformationen sammanfaller med tillämpningsdatum för den horisontella förordningen 1169/2011 om livsmedelsinformation till konsumenterna.

Mer information

För övrig information hänvisas till Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten, länkar finns nedan. 

Senast granskad 2019-08-27