EU-förordning 1321/2013

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 1231/2013 om upprättande av unionsförteckningen över godkända rökaromprimärprodukter för användning som sådana i eller på livsmedel och/eller för framställning av rökaromderivat

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

Förordningen innehåller en förteckning över de enskilda rökaromer som får användas i eller på livsmedel i EU, totalt 10 rökaromer. I förteckningen anges även i vilka livsmedelskategorier rökaromerna får användas och samt maximihalter för dessa. Godkännandena avser en period av tio år och kan därefter förlängas med 10 år i taget, om innehavaren av godkännandet lämnar in en ansökan om detta till kommissionen.

Rökning med återskapad rök är en process för behandling av livsmedel som innebär att de utsätts för rök som återskapas genom finfördelning av rökaromer i en rökkamare under tider och temperaturer som liknar dem vid varm- eller kallrökning. I detta fall är det svårt att uppskatta hur mycket av rökaromerna som kommer att förekomma i det slutliga livsmedlet i den form det saluförs, på grund av förlust av rökarom under rökningen. Därför bör användningen i sådna fall överensstämma med god tillverkningspraxis.

Förteckningen över godkända rökaromer ska tillämpas från och med den 1 januari 2014. Efter det är handel med och användning av andra rökaromer för livsmedelsbruk än de som är upptagna på förteckningen inte tillåten. Livsmedel som innehåller rökaromer för vika godkända ansökningar lämnades in, men som inte är upptagna på positivlistan får säljas i ytterligare 12 månader.

Senast granskad 2019-08-27