EU-förordning 1308/2013

Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.

Information om nya regler för märkningsplats av ägg

Bakgrund

Förordning (EG) nr 589/2008 med tillämpningsföreskrifter när det gäller handelsnormerna för ägg, har reviderats och ersatts av en delegerad förordning och en genomförandeförordning samt en delegerad förordning som ändrar Punkt III i del VI i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller märkningsplats av ägg.

I och med Från jord till bord-strategin tillkännagav kommissionen bland annat att den kommer att se över handelsnormerna för att öka användningen av och tillgången på hållbara jordbruksprodukter samt för att stärka hållbarhetskriterierna med beaktande av handelsnormernas eventuella inverkan på livsmedelsförluster och livsmedelsavfall.

Grundregeln blir nu att märkning av ägg ska ske på produktionsenheten för att minska risken för felmärkning när ägg från olika gårdar och produktionssystem blandas i en förpackningscentral. Dock har medlemsstaterna möjlighet att kunna medge undantag från kravet att ägg ska märkas på produktionsenheten om äggen i stället märks på den första förpackningscentral som äggen levereras till. Sverige avser att möjliggöra detta genom nationell lagstiftning.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas

Förordningen träder i kraft 28 november 2023 och ska tillämpas från och med 8 november 2024.

Information om nya regler för handelsnormer gällande ägg

Bakgrund

Förordning (EG) nr 589/2008 med tillämpningsföreskrifter när det gäller handelsnormerna för ägg, har reviderats och ersatts av en delegerad förordning och en genomförandeförordning.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2465 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2466 ersätter kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 som upphör att gälla.

Nedan listas några av de största ändringarna i den delegerade förordningen (EU) 2023/2465:

  • Uppgift om datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-datum) utgår då det framgår av förordning (EG) nr 853/2004
  • Ägg från produktionssystemet ”ägg från utehöns” får saluföras som ”ägg från utehöns” om hönsen hålls inomhus till följd av veterinära skyddsåtgärder (som till exempel fågelinfluensa), oavsett hur lång tid de hålls inomhus.
  • Produktionssystemet ”ägg från utehöns” ger nu medlemsstaterna möjlighet att tillåta utevistelse i rastgård där det finns solpaneler.
  • Tillägg om att klass A ägg inte får ha någon oavsiktligt främmande lukt. Anledningen till ändringen är att det i vissa länder säljs aromatiserade ägg, till exempel äggen med en doft av tryffel.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2466 innehåller regler för producenter och packningscentraler samt kontroller. Denna förordning innebär inga större ändringar i sak utan innehåller delar av det som idag finns i kommissionens förordning (EG) nr 589/2008.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas

Båda dessa förordningar träder i kraft 28 november 2023 och ska tillämpas direkt.

Vilka berörs av författningen

Äggproducenter, äggpackerier och kontrollmyndigheter.

Information om rättelse till EU-förordning 2021/2117

Rättelsen innebär att vin som framställts före den 8 december inte behöver ange ingrediensförteckning eller näringsdeklaration. Vinet ska vara framställt före den 8 december 2023 men det behöver inte ha märkts före detta datum för att undgå märkningskravet. Vin som framställts efter den 8 december 2023 ska ange ingrediensförteckning och näringsdeklaration.

” Vin som uppfyller de märkningskrav i artikel 119 i förordning (EU) nr 1308/2013 och aromatiserade vinprodukter som uppfyller de märkningskrav i förordning (EU) nr 251/2014 som i båda fall var tillämpliga före den 8 december 2023, och som framställts före detta datum, får fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren är uttömda.”

Information om EU-förordning 2021/2117

Bakgrund

  • Genom ändringarna harmoniseras ansöknings- och ändringsförfaranden för produktspecifikationer för skyddade beteckningar (ska tillämpas från och med den 8 juni 2022.)
  • Reglerna för vinsektorn utvidgas till att omfatta även avalkoholiserade och delvis avalkoholiserade viner.
  • Obligatoriska märkningsuppgifter för vin och aromatiserade viner ska inkludera en näringsdeklaration och en ingrediensförteckning (ska tillämpas från och med den 8 december 2023)

När träder förordningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Förordningen träder ikraft den 7 december 2021.

Artikel 1.8 d i, 1.8 d iii, 1.10 a ii och 1.38 ska tillämpas från och med den 1 januari 2021. 
Artikel 2.19 b ska tillämpas från och med den 8 juni 2022. 
Artikel 1.1, 1.2 b, 1.8 a, 1.8 b, 1.8 e, 1.18, 1.31, 1.35, 1.62, 1.68 a, 1.69 och 1.73 ska tillämpas från och med den 1 januari 2023. 
Artiklarna 1.32 a ii, 1. 32 c och 3.5 ska tillämpas från och med den 8 december 2023.

Fördjupad information finns under "Mer information", se nedan.

Vilka berörs av förordningen?

Producenter av produkter med skyddade beteckningar, vinproducenter, livsmedelsföretagare som handlar med vinprodukter, systembolaget, importörer av vinprodukter med flera.

Information om EU-förordning 1308/2013

Information avseende reglerna om handelsnormer och skyddade beteckningar inom vinsektorn. Reglerna om handelsnormer finns i avdelning II, avsnitt 1, från artikel 73.

Bakgrund

Inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken har samtliga grundförordningar i jordbrukspolitiken omarbetats. Den nya samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (SCMO) ersätter rådets förordning 1234/2007 om upprättandet av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna. SCMO har även anpassats till Lissabonavtalet och innehåller regler om i vilka fall Kommissionen får befogenheter att utarbeta ytterligare regler i delegerade eller genomförandeakter.

Vad gäller förordningen?

I förordningen finns horisontella bestämmelser för på vilka områden handelsnormer får fastställas, samt vad som får regleras i handelsnormer. För närvarande får handelsnormer fastställas för olivolja och bordsoliver, frukt och grönsaker, bearbetad frukt- och grönsaksprodukter, bananer, levande växter, ägg, fjäderfäkött, bredbara fetter avsedda att användas som livsmedel, humle. I förordningen fastställs även definitioner och varubeskrivningar på områdena nöt- och kalvkött, vin, mjölk och mjölkprodukter, fjäderfäkött, ägg, bredbara fetter samt olivolja och bordsoliver. Utöver de obligatoriska handelsnormerna finns även fastställda frivilliga förbehållna begrepp för att beskriva eventuella ytterligare kvalitetsfaktorer.

För övrig information hänvisas till Jordbruksverket, se nedan.

Senast granskad 2023-11-17