EU-förordning 1308/2013

Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.

Information om EU-förordning 1308/2013

I förordningen finns övergripande bestämmelser om handelsnormer; vilka områden som får omfattas av handelsnormer och vad som får regleras. För närvarande får handelsnormer fastställas för olivolja och bordsoliver, frukt och grönsaker, bearbetad frukt- och grönsaksprodukter, bananer, levande växter, ägg, fjäderfäkött, bredbara fetter avsedda att användas som livsmedel, humle. I förordningen fastställs även definitioner och varubeskrivningar på områdena nöt- och kalvkött, vin, mjölk och mjölkprodukter, fjäderfäkött, ägg, bredbara fetter samt olivolja och bordsoliver. Utöver de obligatoriska handelsnormerna finns även fastställda frivilliga förbehållna begrepp för att beskriva eventuella ytterligare kvalitetsfaktorer.

För övrig information hänvisas till Jordbruksverket, se nedan.

Information om nya regler för handelsnormer för ägg

Förordning (EG) nr 589/2008 med tillämpningsföreskrifter när det gäller handelsnormerna för ägg ska upphöra att gälla och ersättas av kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2465 och genomförandeförordning (EU) 2023/2466.

Kommissionens delegerade förordningen (EU) 2023/2465 innebär bland annat följande.

  • Uppgift om datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-datum) utgår då det framgår av förordning (EG) nr 853/2004.
  • Ägg från produktionssystemet ”ägg från utehöns” får saluföras som ”ägg från utehöns” om hönsen hålls inomhus till följd av veterinära skyddsåtgärder (som till exempel fågelinfluensa), oavsett hur lång tid de hålls inomhus.
  • Produktionssystemet ”ägg från utehöns” ger nu medlemsstaterna möjlighet att tillåta utevistelse i rastgård där det finns solpaneler.
  • Tillägg om att klass A ägg inte får ha någon oavsiktligt främmande lukt. Anledningen till ändringen är att det i vissa länder säljs aromatiserade ägg, till exempel ägg med en doft av tryffel.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2466 innehåller regler för producenter och packningscentraler samt kontroller. Denna förordning innebär inte några större ändringar i sak.

Båda dessa förordningar tillämpas från och med den 28 november 2023.

Nya regler för märkningsplats av ägg

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2464 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller handelsnormerna för ägg har antagits. Grundregeln blir att märkning av ägg ska ske på produktionsenheten för att minska risken för felmärkning när ägg från olika gårdar och produktionssystem blandas i en förpackningscentral. Dock har medlemsstaterna möjlighet att medge undantag från kravet att ägg ska märkas på produktionsenheten om äggen i stället märks på den första förpackningscentral som äggen levereras till. Sverige avser att möjliggöra detta genom nationell lagstiftning.

Förordningen ska tillämpas från och med 8 november 2024.

Vilka berörs av författningarna

Äggproducenter, äggpackerier och kontrollmyndigheter.

Information om EU-förordning 2021/2117

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2021/2117

Obligatoriska märkningsuppgifter för vin och aromatiserade viner som framställts efter den 8 december 2023 ska inkludera en näringsdeklaration och en ingrediensförteckning. Vin som framställts före den 8 december behöver dock inte ange ingrediensförteckning eller näringsdeklaration. Vinet ska vara framställt före den 8 december 2023, men det behöver inte ha märkts före detta datum för att undgå märkningskravet.

Fördjupad information om EU-förordning 2021/2117, se nedan.

Senast granskad 2024-06-19