EU-förordning 1308/2013

Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.

Information om rättelse till EU-förordning 2021/2117

Rättelsen innebär att vin som framställts före den 8 december inte behöver ange ingrediensförteckning eller näringsdeklaration. Vinet ska vara framställt före den 8 december 2023 men det behöver inte ha märkts före detta datum för att undgå märkningskravet. Vin som framställts efter den 8 december 2023 ska ange ingrediensförteckning och näringsdeklaration.

” Vin som uppfyller de märkningskrav i artikel 119 i förordning (EU) nr 1308/2013 och aromatiserade vinprodukter som uppfyller de märkningskrav i förordning (EU) nr 251/2014 som i båda fall var tillämpliga före den 8 december 2023, och som framställts före detta datum, får fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren är uttömda.”

Information om EU-förordning 2021/2117

Bakgrund

  • Genom ändringarna harmoniseras ansöknings- och ändringsförfaranden för produktspecifikationer för skyddade beteckningar (ska tillämpas från och med den 8 juni 2022.)
  • Reglerna för vinsektorn utvidgas till att omfatta även avalkoholiserade och delvis avalkoholiserade viner.
  • Obligatoriska märkningsuppgifter för vin och aromatiserade viner ska inkludera en näringsdeklaration och en ingrediensförteckning (ska tillämpas från och med den 8 december 2023)

När träder förordningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Förordningen träder ikraft den 7 december 2021.

Artikel 1.8 d i, 1.8 d iii, 1.10 a ii och 1.38 ska tillämpas från och med den 1 januari 2021. 
Artikel 2.19 b ska tillämpas från och med den 8 juni 2022. 
Artikel 1.1, 1.2 b, 1.8 a, 1.8 b, 1.8 e, 1.18, 1.31, 1.35, 1.62, 1.68 a, 1.69 och 1.73 ska tillämpas från och med den 1 januari 2023. 
Artiklarna 1.32 a ii, 1. 32 c och 3.5 ska tillämpas från och med den 8 december 2023.

Fördjupad information finns under "Mer information", se nedan.

Vilka berörs av förordningen?

Producenter av produkter med skyddade beteckningar, vinproducenter, livsmedelsföretagare som handlar med vinprodukter, systembolaget, importörer av vinprodukter med flera.

Information om EU-förordning 1308/2013

Information avseende reglerna om handelsnormer och skyddade beteckningar inom vinsektorn. Reglerna om handelsnormer finns i avdelning II, avsnitt 1, från artikel 73.

Bakgrund

Inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken har samtliga grundförordningar i jordbrukspolitiken omarbetats. Den nya samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (SCMO) ersätter rådets förordning 1234/2007 om upprättandet av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna. SCMO har även anpassats till Lissabonavtalet och innehåller regler om i vilka fall Kommissionen får befogenheter att utarbeta ytterligare regler i delegerade eller genomförandeakter.

Vad gäller förordningen?

I förordningen finns horisontella bestämmelser för på vilka områden handelsnormer får fastställas, samt vad som får regleras i handelsnormer. För närvarande får handelsnormer fastställas för olivolja och bordsoliver, frukt och grönsaker, bearbetad frukt- och grönsaksprodukter, bananer, levande växter, ägg, fjäderfäkött, bredbara fetter avsedda att användas som livsmedel, humle. I förordningen fastställs även definitioner och varubeskrivningar på områdena nöt- och kalvkött, vin, mjölk och mjölkprodukter, fjäderfäkött, ägg, bredbara fetter samt olivolja och bordsoliver. Utöver de obligatoriska handelsnormerna finns även fastställda frivilliga förbehållna begrepp för att beskriva eventuella ytterligare kvalitetsfaktorer.

För övrig information hänvisas till Jordbruksverket, se nedan.

Senast granskad 2023-08-31