EU-förordning 1306/2013

Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 486/2008

Senare ändringar

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Den nya övergripande förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken innehåller även  regler om kontroll (artikel 89-90) samt om tvärvillkor (artikel 91-101, bilaga II).

Senast granskad 2022-11-22