EU-beslut 2013/653

Finansiellt stöd från unionen till en samordnad kontrollplan för övervakning av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen under 2014

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om beslutet

Vilka berörs?

Medlemsstaternas behöriga myndigheter som ska utöva övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens (i Sverige ansvarar Statens Veterinärmedicinska Anstalt för denna övervakning).

Vad innehåller genomförandebeslutet?

Unionen ska bidra till medlemsstaternas kostnader för tillämpning av harmoniserad övervakning av antimikrobiell resistens i enlighet med genomförandebeslut 2013/652/EU på prover från fjäderfä som samlats in under perioden 1 januari-31 december 2014. Genomförandebeslutet innehåller uppgifter om stödberättigande kostnader och regler för stödberättigande.

Bakgrund

I enlighet med direktiv 99/2003/EG (zoonosdirektivet) ska medlemsstaterna samla in jämförbara data om förekomst av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen. Övervakning av antimikrobiell resistens ska ske i enlighet med kommissionens genomförandebeslut 2013/652/EU.

Senast granskad 2019-08-20