EG-förordning 853/2004

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Mer information om EU-förordning 2021/1756

Artikel 1.4.c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 ändras för att i samband med import möjliggöra kontroll av efterlevnaden av förbudet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 mot användning av antimikrobiella läkemedel till djur i tillväxtbefrämjande syfte och mot användning av antimikrobiella medel reserverade för behandling av vissa infektioner hos människor.

Vidare utvidgas möjligheten i artikel 18.7.g till undantag från krav på klassificering av produktions- och återutläggningsområden till att omfatta alla tagghudingar som inte är filtrerare.

Dessutom görs en ändring i artikel 1.3.d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 853/2004 avseende producenters direkta leveranser av små mängder kött av fjäderfä och hardjur genom att det undantag som gällt sedan 2006 permanentas.

Nedan finns en länk till en innehållsförteckning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Delegerad förordning (EU) 2021/1374 om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004

Bakgrund

I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. Med ändringen ses vissa bestämmelser i bilaga III över och det införs nya regler med hänsyn till bland annat ändringar i andra delar av EU-lagstiftningen, vetenskaplig och teknisk utveckling samt erfarenheter från tillämpningen.

Vad innehåller ändringen?

Bilaga III ändras avseende:

  • Hantering av magar från unga idisslare avsedda för framställning av löpe;
  • Hantering av skallar och fötter vid produktion av kött från tama hov- och klövdjur;
  • Annan slakt än nödslakt av tama nötkreatur (utom bison), tamsvin och tama hästdjur på den jordbruksanläggning djuren kommer från;
  • Infrysning av kött på detaljhandelsnivå;
  • Produktion av kött från annat hägnat vilt av partåiga däggdjur än hjortdjur och vildsvin;
  • Produktion av kött från frilevande vilt, bland annat vad gäller uppsamlingscentraler för frilevande vilt;
  • Produktion av tvåskaliga blötdjur, bland annat vad gäller livsmedelsföretagare som bedriver sin verksamhet som mellanhand;
  • Produktion av fiskeriprodukter;
  • Produktion av grodlår och snäckor;
  • Produktion av fettgrevar.

Därtill görs det vissa anpassningar beaktande ändringar i andra delar av EU-lagstiftningen.

När ska ändringen börja tillämpas?

9 september 2021

Vilka berörs av ändringen?

De vars verksamhet omfattas av de aktuella bestämmelserna.

Senast granskad 2024-04-23