EG-förordning 396/2005

Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

EG-förordning 396/2005 innehåller bestämmelser om vilka gränsvärden som gäller för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung. Vilka produkter som omfattas och vilka gränsvärden som gäller framgår av bilagorna till förordningen. Bilagorna är tillsammans över 2000 sidor och filen som innehåller förordningen i sin helhet kan därför ta längre tid att öppna än andra rättsakter. Provtagningsmetoder som ska användas vid kontroll av bekämpningsmedelsrester enligt förordningen framgår av direktiv 2002/63/EG.

Senast granskad 2024-02-16