EG-förordning 2870/2000

Fastställande av gemenskapens referensmetoder för analys av spritdrycker

Mer information

Mer information om senaste ändringen

Bakgrund

Definitionen av och kraven på jordbruksalkohol i artikel 5 i förordning (EU) 2019/787 har ändrats genom bland annat kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1303 för att anpassa de högsta tillåtna halterna av vissa restsubstanser till de tekniska parametrar som för närvarande används inom branschen och av de flesta analyslaboratorier.

När träder förordningen i kraft?

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den  offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 21.2.2023.

Vilka berörs av förordningen?

Laboratorier som analyserar spritdrycker och jordbruksalkohol samt företag i branscher för alkoholhaltiga drycker.

Vad innehåller förordningen?

Referensmetoder för etylacetat, acetaldehyd, högre alkoholer och metanol i jordbruksalkohol samt anpassade analysmetoder för furfural i jordbruksalkohol.

Senast granskad 2024-01-08