EG-förordning 1760/2000

Upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Förordningen är ändrad flera gånger, senast vad gäller elektronisk identifiering av nötkreatur och märkning av nötkött.

Ändrade regler för nötkött

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 653/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk identifiering av nötkreatur och märkning av nötkött

Bakgrund

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1760/2000 har förenklats i flera avseenden.

De tidigare bestämmelserna om frivillig märkning (artikel 16 - 18) utgår i och med ändringen. Det innebär att företagare inte längre måste se till att frivillig märkning godkänns av den behöriga myndigheten.
EU:s system för obligatorisk märkning av nötkött är däremot likadant som tidigare. Det ska anges var djuret är fött, uppfött och har slaktats.

Spårning av nötkött till källan genom identifiering och registrering är en förutsättning för ursprungsmärkning genom hela livsmedelskedjan, vilket säkerställer konsumentskyddet och folkhälsan samt främjar konsumenternas förtroende. Enligt förordning (EG) nr 1760/2000 ska den behöriga myndigheten utfärda ett pass för varje djur, som ska identifieras i enlighet med den förordningen, vid utförsel eller export. Detta orsakar medlemsstaterna en betydande administrativ börda. EU-kommissionen föreslog redan år 2007 elektronisk identifiering och elektroniskt utbyte av pass för nötkreatur. Ett sådant utbyte förutsätter införande av elektronisk identifiering med inmatning av data i realtid. Ett elektroniskt informationsutbyte skulle leda till väsentliga kostnads- och arbets­besparingar för medlemsstaternas behöriga myndigheter och andra berörda parter samt minska arbetsbelastningen vid överföringen av uppgifter från djurpassen till databaser. De ändrade reglerna överens­stämmer med EU-kommissionens initiativ från år 2007.

Vad gäller förordningen?

Ändringsförordningen innehåller två artiklar:
Artikel 1, som utgör 12 sidor, beskriver hur förordning (EG) nr 1760/2000 ändras. Ändringarna innebär bland annat att artiklarna 8, 10 och 16 - 21 utgår.
EU-kommissionen ska ta fram 2 rapporter om genomförandet och konsekvenserna av denna förordning senast följande datum:
18 juli 2019 om frivillig nötköttsmärkning och möjligheten att se över de bestämmelserna;
18 juli 2023 om tekniska och ekonomiska möjligheter att införa ytterligare obligatorisk elektronisk identifiering.

Artikel 2 avser enbart ikraftträdandet av de ändrade reglerna tjugo dagar efter publiceringen av förordningen, det vill säga, ikraftträdande den 17 juli 2014.

Elektronisk identifiering av nötkreatur

Se Jordbruksverkets webbsida, länk nedan.

Märkning av nötkött

Bestämmelserna om den obligatoriska märkningen av nötkött (artikel 11 – 15) påverkas enligt Livsmedelsverkets bedömning endast marginellt av ändringarna. Lydelsen för obligatorisk märkning av nötkött från tredje land har ändrats från "Ursprung: icke EG" till "Ursprung: utanför EU".

För företagare som i märkningen av nötkött vill ange information utöver den obligatoriska, så kallade, frivillig märkning, innebär ändringarna en betydande förenkling. De tidigare bestämmelserna om frivillig märkning (artikel 16 - 18) utgår, vilket bland annat innebär att företagare inte längre måste se till att frivillig märkning godkänns av den behöriga myndigheten.
Istället ska eventuell frivillig märkning vara objektiv, kunna verifieras av behöriga myndigheter och förstås av konsumenterna. Informationen ska följa den övergripande lagstiftningen om märkning, framför allt förordningen om livsmedelsinformation till konsumenterna (EU) nr 1169/2011.

Vem berörs av förordningen?

Alla aktörer och organisationer som saluför nötkött inom EU liksom de som för in djur och kött till EU från tredjeländer.

Från när ska förordningen tillämpas?

För märkning: 13 december 2014 vilket sammanföll med tillämpnings­datum för förordningen om livsmedelsinformation till konsumenterna
(EU) nr 1169/2011.

För elektronisk identifiering: Från och med den 18 juli 2019 ska medlemsstaterna säkerställa att den infrastruktur finns som behövs för att djur ska kunna identifieras med hjälp av en elektronisk identifierare som officiellt identitetsmärke. En bilaga avseende identifieringsmärken har införts i förordningen.

Senast granskad 2019-07-11