EG-förordning 1333/2008

Livsmedelstillsatser

Information om EU-förordning 2022/1923

Vad innebär ändringarna?

De nya ändringarna berör del E i bilaga II till förordning (EG) 1333/2008 och omfattar askorbinsyra (E 300), natriumaskorbat (E 301) och kalciumaskorbat (E 302) i tonfisk inom livsmedelskategorierna 09.1.1 och 09.2. För dessa tillsatser ändras den tillåtna mängden från quantum-satis till att istället vara en maximihalt på 300 mg/kg.

Bakgrund
I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 finns en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och där villkoren för användning av dessa framgår.

Enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 är askorbinsyra (E 300), natriumaskorbat (E 301) och kalciumaskorbat (E 302) för närvarande godkända inom kategorierna 09.1.1 Obearbetad fisk och 09.2 Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt och kräftdjur. Dessa har varit godkända enligt quantum satis-principen.

I obearbetad fisk används antioxidationsmedel för att fördröja missfärgning av fiskköttet och härskning. I obearbetad tonfisk kopplar konsumenterna ofta färskheten till den naturligt röda färgen på färskt tonfiskkött.

Efter en utredning om livsmedelsbedrägerier enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 har de behöriga myndigheterna i olika medlemsländer sett regelbundna fall där tonfiskfiléer som sålts och marknadsförts som färska innehållit större mängder livsmedelstillsatser. Denna mängd har varit större än vad myndigheterna anser är nödvändigt för att uppnå den typiska antioxidationseffekten på färsk tonfisk. På grund av detta, misstänkte de behöriga myndigheterna att livsmedelstillsatserna används i tonfisk för konservering, detta för att återställa dess färg och saluföra dem som färska.

Att använda dessa livsmedelstillsatser i höga halter i tonfisk för att på artificiellt sätt återskapa färgen hos färskt tonfiskkött, gör det möjligt att på ett bedrägligt sätt saluföra tonfisk som färsk fast den är ämnad för konservering och därmed sälja denna till ett högre pris, vilseleda konsumenterna om produkten och utsätta dem för risken för histaminförgiftning. Denna användning av livsmedelstillsatserna uppfyller inte villkoren för införande och användning av livsmedelstillsatser i unionsförteckningarna och i enlighet med quantum satis-principen.

Med bakgrund av detta har en maximihalt på 300 mg/kg för tillsatserna fastställts för användning i tonfisk i kategorierna 09.1.1 och 09.2 i del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008.

Information om EU-förordning 2022/63

Den nya förordningen gör gällande att titandioxid inte längre är tillåtet att använda i några livsmedelskategorier. Ämnet kommer fortsatt finnas med i förteckning B1 i bilaga II eftersom det används i läkemedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/35/EG (EUT L 109, 30.4.2009, s. 10).

Livsmedel som framställts i enlighet med de bestämmelser som var tillämpliga före den 7 februari 2022 får fortsätta tillverkas och släppas ut på marknaden till och med den 7 augusti 2022. Efter detta datum får de finnas kvar på marknaden till och med datumet för deras minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Senast granskad 2023-07-03