EG-förordning 1333/2008

Livsmedelstillsatser

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Mer information om EU-förordning 2024/374

Ändring rörande tillsatser i bilaga II - (EG) nr 1333/2008 för alkoholhaltiga drycker och användning av tillsatser

Bakgrund

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser har uppdaterats på initiativ av  kommissionen och efter en ansökan.

När träder förordningen i kraft?

Tjugonde dagen efter publiceringen i EUT, den 25 januari 2024.

Vilka berörs av förordningen?

Tillverkare av vin, aromantiserat vin, spritdrycker och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på mindre än 15 volymprocent.

Vad innehåller förordningen?

Anpassningar till gällande lagstiftning för vin, aromatiserat vin och spritdrycker. Med uppdateringar vad gäller vissa polska regler samt tillsatser för alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på mindre än 15 volymprocent.

Mer information om EU-förordning 2023/2108

Vad innebär ändringarna?

Förordning (EU) 2023/2108 ändrar villkoren för användning av nitriter (E 249 och E 250)  och nitrater (E 251 och E 252) som livsmedelstillsatser. Förordningen ändrar förordning (EU) 1333/2008 och förordning (EU) 231/2012.

De huvudsakliga ändringarna innebär sänkta maximihalter för användning av nitrat och nitrit i de flesta livsmedel där de idag är godkända. Nytt är också att värden på högsta restmängder har fastställts och förts in i förordningen. 

I specifikationerna för identitet och renhet har nuvarande gränsvärden för de giftiga ämnena (bly, kvicksilver och arsenik) sänkts.  

De nya lägre maximihalterna har bedömts eventuellt inte vara tillräckliga för att konservera vissa av de traditionella köttprodukterna i livsmedelskategorierna 08.3.1 och 08.3.2. Därför regleras användningen av nitrit och nitrat särskilt för vissa traditionella produkter i livsmedelskategori 8.3.4.  Exempel på svenska traditionella produkter som regleras i livsmedelskategori 8.3.4 är svensk julskinka och svensk leverpastej och liknande produkter.

De nya maximihalterna uttrycks som nitrit- respektive nitratjon till skillnad från idag där de anges som natriumnitrit och natriumnitrat. Omvandlingsfaktorn mellan natriumnitrit och nitritjon är 0,67 och mellan natriumnitrat och nitratjon är 0,73 vilket också framgår av den nya förordningen.

Bakgrund

Efsa har i en förnyad utvärdering av nitriter och nitrater fastslagit att om alla källor till exponering av nitrat och nitrit beaktas, så riskerar konsumenter att överskrida det så kallade ADI (acceptabelt dagligt intag). Vidare har Efsa konstaterat att exponeringen för nitrosaminer kan bildas vid förekomst av nitrit och nitrat i livsmedel också skulle kunna innebära en hälsorisk.

Efsa har också rekommenderat en sänkning av de nuvarande högsta halterna av giftiga ämnen (bly, kvicksilver och arsenik).

Med bakgrund i detta så har EU-kommissionen tillsammans med medlemsstaterna beslutat att de maximimängder av nitriter och nitrater som får tillföras som livsmedelstillsatser i livsmedel  ska minskas för att hålla halten av nitrosaminer som kan bildas på grund av denna användning så låg som möjligt, samtidigt som man garanterar att livsmedlen är mikrobiologiskt säkra. För varje bestämmelse om användning av nitriter och nitrater har det dessutom fastställts högsta restmängder från alla källor under hela hållbarhetstiden för de produkter som är klara för saluföring, för att bättre övervaka exponeringen i förhållande till respektive ADI. Samtidigt så har nuvarande gränsvärden för de giftiga ämnena (bly, kvicksilver och arsenik) sänkts. 

Övergångstider för nya maximihalterna för nitrit och nitrat

För att livsmedelsföretagare ska kunna anpassa sig till de nya striktare användningsvillkoren för nitrit och nitrat som fastställs i förordningen, har företagen i regel 24 månader på sig att anpassa sig till de nya maximihalterna. För ostar har tillämpningsdatumet fastställts med hänsyn till den tid som krävs för mognadslagring innan ostarna släpps ut på marknaden, som för vissa produkter kan vara upp till 24 månader eller längre.

Produkter som släppts ut på marknaden före respektive tillämpningsdatum som framgår av förordningen får fortsätt säljas fram till att deras datum för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag har gått ut.

Övergångstider för tillsatser som inte uppfyller de nya gränsvärdena för bly, kvicksilver och arsenik

Eftersom Efsa inte identifierat någon omedelbar hälsorisk kopplad till förekomsten av giftiga ämnen i livsmedelstillsatserna kaliumnitrit (E 249), natriumnitrit (E 250), natriumnitrat (E 251) och kaliumnitrat (E 252), får dessa livsmedelstillsatser som släppts ut på marknaden före 29 oktober 2023 användas i livsmedel under en övergångsperiod till och med 29 april 2024.

Livsmedel som innehåller livsmedelstillsatserna kaliumnitrit (E 249), natriumnitrit (E 250), natriumnitrat (E 251) och kaliumnitrat (E 252) och som har släppts ut på marknaden före 29 oktober 2023 får fortsätta att släppas ut på marknaden under en övergångsperiod till och med 29 april 2024. Dessa livsmedel får sedan förbli på marknaden fram till deras datum för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

För mer detaljer se aktuell förordning.

Senast granskad 2024-06-03