EG-förordning 1333/2008

Livsmedelstillsatser

Information om EU-förordning 2022/63

Den nya förordningen gör gällande att titandioxid inte längre är tillåtet att använda i några livsmedelskategorier. Ämnet kommer fortsatt finnas med i förteckning B1 i bilaga II eftersom det används i läkemedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/35/EG (EUT L 109, 30.4.2009, s. 10).

Livsmedel som framställts i enlighet med de bestämmelser som var tillämpliga före den 7 februari 2022 får fortsätta tillverkas och släppas ut på marknaden till och med den 7 augusti 2022. Efter detta datum får de finnas kvar på marknaden till och med datumet för deras minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Senast granskad 2022-07-05