EG-beslut 2002/840

Antagande av förteckning över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Senast granskad 2022-11-22