Att söka lagstiftning om livsmedel

Lagstiftning om livsmedel utgörs i huvudsak av;
- EU-rättsakter beslutade av EU:s institutioner,
- lagar och förordningar som publiceras i Svensk författningssamling (SFS),
- Livsmedelsverkets föreskrifter som publiceras i Livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS).
Lagstiftningen finns därmed i olika författningssamlingar beroende på vem som beslutat författningen.

På livsmedelsverkets webbplats

På Livsmedelsverkets webbplats finns:

  • Livsmedelverkets föreskrifter, LIVSFS,
  • vissa grundläggande nationella lagar och förordningar,
  • ett urval av de på livsmedelsområdet relevanta EU-förordningarna, framför allt grundrättsakter.

För att snabbt hitta den lagstiftning du söker på vår webbplats:

  • Klicka på  "Sök via kategorier istället" vid sökboxen högst upp på webbsidan
  • Klicka på "Lagstiftning"
  • Nu kan du söka på ord eller nummer i sökboxen men du kan också välja att klicka i vänsterkanten på det ämnesområde som den lagstiftning du söker handlar om. 

Konsoliderade versioner

När du söker lagstiftning på vår webbplats får du träff på så kallade konsoliderade versioner av en EU-förordning eller föreskrifter. En konsolidering innehåller författningen i fulltext med införda ändringar. En konsolidering samlar således den ursprungliga författningen och alla ändringar i ett enda dokument.

För våra föreskrifter, som vi själva kan ändra, publicerar vi en konsolidering i samband med att föreskrifterna ändras. Vad gäller EU-lagstiftningen ges konsoliderade versioner ut kontinuerligt. Vi strävar alltid efter att all vår publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar på vår webbplats. För aktuell information om EU-rättsakter hänvisar vi därför till EUR-Lex.

EUR-Lex

På EUR-Lex kan du söka efter EU-lagstiftning och mycket annat som har med EU-rätten att göra. Där finns de officiella versionerna av alla EU:s rättsakter. Till alla rättsakter finns även detaljerade uppgifter om till exempel kopplingen till andra rättsdokument, tolkningen i rättspraxis, datum när de har antagits, trätt i kraft eller börjar tillämpas, deras rättsliga grund och eventuella ändringsakter. Det finns även tillgång till konsoliderade texter som samlar den ursprungliga rättsakten och alla senare ändringar i ett enda dokument

På EUR-Lex hittar du även de grundläggande EU-fördragen, aktuell rättspraxis, samtliga nummer av Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och mycket mera. Informationen i EUR-lex finns på EU:s 24 officiella språk och uppdateras dagligen.

Lagstiftningsförfarandena finns också beskrivna i EUR-Lex. Du kan följa ett visst lagstiftningsförslag från det ögonblick det läggs fram tills det slutligen antas. För varje förfarande kan du bland annat se bakgrundsdokument, uppgifter om förfarandets olika steg, EU-institutionernas beslut och ansvariga avdelningar.

Senast granskad 2022-07-05