Krisberedskap och civilt försvar

Livsmedelsverket har i uppdrag att, tillsammans med andra aktörer, planera för att Sveriges befolkning har tillgång till säker mat och säkert dricksvatten även vid kris eller höjd beredskap.

Livsmedelsverket bidrar till ett fungerande samhälle genom att arbeta för tryggad tillgång till säkra livsmedel, oavsett vilket situation som råder i landet.

Livsmedelsverket är en beredskapsmyndighet vilket innebär ett särskilt uppdrag att före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer inom vårt ansvarsområde. Vi ansvarar idag för nationell samordning av kris- och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion. Vi ansvarar även för nationell samordning av beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och klimatanpassning inom drickvattenområdet.

Sektorsansvarig myndighet

För att stärka beredskapen inom samhällsviktiga områden har regeringen inrättat tio beredskapssektorer. Från och med 1 oktober 2022 är Livsmedelsverket sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.

Det innebär att Livsmedelsverket ska driva på beredskapsarbetet inom hela livsmedelskedjan, stödja och samordna andra beredskaps­myndigheter inom hela livsmedelssektorn och bidra med en samlad lägesbild av beredskapen i hela sektorn. Sektorn omfattar även primärproduktion som uppfödning av köttdjur och spannmålsodling samt avlopps- och avfallsfrågor.

Samverkan med myndigheter och näringsliv

Livsmedelsverket leder samrådsgrupper och sprider kunskap om dricksvattenförsörjning och livsmedelsförsörjning, samt ger stöd och råd till kommuner, regioner och länsstyrelser för att öka förmågan på lokal och regional nivå.

Vi samverkar till exempel med Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), branschorganisationer, företag, länsstyrelser, regioner, kommuner och med andra myndigheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

Näringslivet har en avgörande roll i den svenska livsmedelsberedskapen. Livsmedelsverket har en aktiv dialog med dem genom olika samverkansforum och samarbete inom ramen för pågående regeringsuppdrag.

En beredskap som utgår från dagens hot och förutsättningar

Ansvarsprincipen

Samhällets krisberedskap baseras på ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som bedriver verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även vid kris. Livsmedelsverket ska alltså stödja ansvariga aktörer att säkerställa tillgång på säker mat och säkert dricksvatten även vid en större samhällsstörning.

Risk- och sårbarhetsanalys

Livsmedelsverket genomför vartannat år en risk- och sårbarhetsanalys som rapporteras till Näringsdepartementet och MSB. I analysen bedömer vi hot, risker och sårbarheter inom vårt ansvarsområde samt förmågan att hantera olika händelser. Utifrån analysen tar vi fram åtgärdsförslag för att höja förmågan.

Tjänsteman i beredskap

Livsmedelsverket har en tjänsteman i beredskap dygnet runt som kan ta emot larm och starta upp den inledande krishanteringen vid akuta allvarliga händelser.

Krisledningsfunktion

För att kunna agera snabbt vid en händelse som rör Livsmedelsverket eller vårt ansvarsområde finns en krisledningsfunktion som samordnar krishanteringen och säkerställer att hantering genomförs effektivt med de resurser som situationen kräver. Krisledningsfunktionen leds av en krisledningschef som ansvarar för krishanteringsinsatsen. Krisledningsfunktionen bemannas av medarbetare som har utbildats och övats särskilt för uppdraget.

Samverkan och övningMyndigheten för samhällsskydd och beredskap
Jordbruksverket
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Naturvårdsverket

Senast granskad 2023-04-05