Krisberedskap och civilt försvar

Livsmedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet och har i uppdrag att nationellt samordna kris och beredskapsplanering av dricksvatten- och livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion.

Totalförsvaret består av det civila och det militära försvaret. Det civila försvaret handlar i grunden om hela samhällets inneboende robusthet eller motståndskraft och förmåga att hantera allvarliga kriser eller ett väpnat angrepp.

 

Livsmedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet och ansvarar bland annat för nationellsamordning av kris- och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion och för nationell samordning av beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och klimatanpassning inom drickvattenområdet.
Det innebär att vi tillsammans med andra aktörer ska planera för att Sveriges befolkning får säker mat och säkert dricksvatten även vid större samhällsstörningar, kris eller höjd beredskap.
Aktörer vi samverkar med inom livsmedelskedjan är Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, branschorganisationer, företag, länsstyrelser, kommuner och andra berörda myndigheter, bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.
Vi leder samrådsgrupper och sprider kunskap om dricksvattenförsörjning och livsmedelsförsörjning, samt ger stöd och råd till kommuner och länsstyrelser för att öka förmågan på lokal och regional nivå.

Ansvarsprincipen

Samhällets krisberedskap baseras på den så kallade ansvarsprincipen, vilket innebär att den som bedriver verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även vid kris. Det innebär att vi ska stödja ansvariga aktörer att säkerställa tillgång på mat och dricksvatten även vid en större samhällsstörning.
Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar att arbeta tillsammans med andra aktörer för att hantera och lösa kriser.

Risk och sårbarhetsanalys

Livsmedelsverket genomför vartannat år en risk- och sårbarhetsanalys som rapporteras till Näringsdepartementet samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I analysen bedömer vi hot, risker och sårbarheter inom vårt ansvarsområde samt förmågan att hantera olika händelser. Utifrån det tar vi fram åtgärdsförslag för att höja förmågan.

Tjänsteman i beredskap

Myndigheten har dygnet runt en funktion i tjänst som fungerar som larmmottagare för andra aktörer i händelse av kris. Genom detta kan myndigheten  snabbt komma igång med ett krishanteringsarbete.

Krisledningsgrupp

För att kunna agera snabbt vid en händelse/större samhällsstörning har Livsmedelsverket en krisledningsgrupp som leder och samordnar krishanteringen. Som stöd finns krisplaner och expertgrupper med olika kompetens beroende av situation.

Samverkan och övning

Livsmedelsverket arbetar kunskapsbyggande samt samverkar med och stödjer andra aktörer inom offentlig och privat sektor i deras förebyggande arbete för att upprätthålla försörjning av säkert dricksvatten och säker mat vid en samhällsstörning eller höjd beredskap.
För att krishanteringen ska fungera krävs utbildning och övning. Livsmedelsverket deltar regelbundet i andra aktörers övningar och arrangerar även egna. De samtal och frågor som förs och ställs idag, är grunden för samarbeten imorgon. 

 

 

Senast granskad 2018-11-26