Krisberedskap och civilt försvar

Livsmedelsverket har i uppdrag att, tillsammans med andra aktörer, planera för att Sveriges befolkning har tillgång till säker mat och säkert dricksvatten även vid kris eller höjd beredskap.

Livsmedelsförsörjning är ett av sju prioriterade områden i planeringen av totalförsvaret. Totalförsvaret består av det civila och det militära försvaret. Det civila försvaret handlar om samhällets förmåga att hantera allvarliga kriser eller ett väpnat angrepp. Livsmedelsverket bidrar till ett fungerande samhälle genom att arbeta för tryggad tillgång till säkra livsmedel oavsett läge.

Livsmedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet vilket innebär ett särskilt uppdrag att före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer inom vårt ansvarsområde.

Enligt vår instruktion ansvarar vi också för nationell samordning av kris- och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion. Vi ansvarar även för nationell samordning av beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och klimatanpassning inom drickvattenområdet.

Vi leder samrådsgrupper och sprider kunskap om dricksvattenförsörjning och livsmedelsförsörjning, samt ger stöd och råd till kommuner, regioner och länsstyrelser för att öka förmågan på lokal och regional nivå.

Vi samverkar till exempel med Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), branschorganisationer, företag, länsstyrelser, regioner, kommuner och andra myndigheter såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

Sedan 2021 har Livsmedelsverket flera nya uppgifter och resurser för att bygga upp Sveriges livsmedelsberedskap, anpassad efter dagens förutsättningar och hotbild. Det handlar exempelvis om att hitta svaga punkter i livsmedelskedjan, att utveckla stöd för länsstyrelsernas arbete med regional planering av nödvatten, att planera för vad som behöver göras om det uppstår en brist i livsmedelskedjan, samt att utveckla samarbetet med Finland och Norge. Se mer detaljer på sidan nedan.

Ansvarsprincipen

Samhällets krisberedskap baseras på ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som bedriver verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även vid kris. Livsmedelsverket ska alltså stödja ansvariga aktörer att säkerställa tillgång på säker mat och säkert dricksvatten även vid en större samhällsstörning.

Risk- och sårbarhetsanalys

Livsmedelsverket genomför vartannat år en risk- och sårbarhetsanalys som rapporteras till Näringsdepartementet och MSB. I analysen bedömer vi hot, risker och sårbarheter inom vårt ansvarsområde samt förmågan att hantera olika händelser. Utifrån analysen tar vi fram åtgärdsförslag för att höja förmågan.

Tjänsteman i beredskap

Livsmedelsverket har en tjänsteman i beredskap dygnet runt som kan ta emot larm och starta upp den inledande krishanteringen vid akuta allvarliga händelser.

Krisledningsgrupp

För att kunna agera snabbt vid en händelse som rör Livsmedelsverket eller vårt ansvarsområde finns en krisledningsgrupp som leder och samordnar krishanteringen och säkerställer att hantering genomförs effektivt med de resurser som situationen kräver. Som stöd finns krisplaner och befogenhet att sammankalla expertgrupper med olika kompetens beroende på situation.

Samverkan och övning

En viktig del för att krishanteringen ska fungera på alla nivåer är utbildning och övning. Livsmedelsverket deltar regelbundet i nationella och regionala övningar och arrangerar även egna för att träna, förbereda och pröva organisationen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Livsmedel vid kris

Senast granskad 2021-12-01