Högt förtroende för Livsmedelsverket bland yrkesgrupper inom folkhälsa och offentliga måltider

2024-04-05

Personer som arbetar med folkhälsa och offentliga måltider har högt förtroende för Livsmedelsverket, och förtroendet ökar. Livsmedelsverkets starka koppling till vetenskap och forskning, kompetens och expertis liksom att myndigheten anses vara oberoende och pålitlig är grund för förtroendet.

Livsmedelsverket mäter regelbundet förtroendet bland viktiga målgrupper för att förstå hur myndigheten uppfattas och kunna utveckla verksamheten. Den senaste mätningen visar att bland yrkesgrupper inom bland annat hälso- och sjukvård samt offentlig måltidsverksamhet har nio av tio högt eller mycket högt förtroende för myndigheten.

– Vi är många som på olika sätt arbetar med att förbättra människors matvanor. Det är mycket glädjande att personer som arbetar med offentliga måltider och folkhälsa uppskattar och har förtroende för Livsmedelsverkets experter och de vetenskapligt baserade underlag vi tar fram, säger Emelie Eriksson på Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Dietister och sjuksköterskor inom MHV och BHV vill ha och söker stöd hos Livsmedelsverket

Förtroendet har ökat jämfört med den senaste mätningen från 2017 inom samtliga jämförbara målgrupper. Bland dietister, barnmorskor i mödrahälsovården och sjuksköterskor inom barnhälsovården (BHV) är förtroendet mycket högt. Bland de som deltog i undersökningen i dessa grupper har nästan alla varit i kontakt med eller sökt information hos Livsmedelsverket det senaste året. Nästan alla anser att de haft nytta av informationen de fick.

– Det är fantastiskt roligt! Vi har en bra dialog med både mödra- och barnhälsovården som ger oss viktiga insikter om deras behov av kunskap och stöd när det gäller att ge råd om mat till gravida och småbarnsföräldrar, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

Bland läkare inom primärvården är förtroendet högt och det har ökat kraftigt. En förklaring kan vara regionernas satsning på förebyggande hälsosamtal, där man bland annat pratar om bra matvanor. Intresset för att få stöd och råd från Livsmedelsverket har också ökat bland primärvårdsläkarna, visar undersökningen.

Förutom ovan nämnda grupper ingick även måltidschefer, lärare i hem- och konsumentkunskap, rektorer och kommunstyrelseordförande i undersökningen.

De främsta anledningarna till att ha ett stort förtroende för Livsmedelsverket är enligt undersökningen:​

  • Den starka kopplingen till vetenskap och forskning och att Livsmedelsverket anses vara en oberoende och pålitlig instans som arbetar med evidensbaserade metoder och noggrann uppföljning av forskning. ​
  • Kompetens och professionalism bland annat genom kompetent personal och expertis inom verksamhetsområden.  ​
  • Information som är användbar, oberoende och tydlig och kommunikation som ger tillförlitliga råd och riktlinjer.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes hösten 2023 av Origo Group.​ Totalt deltog 1 400 personer.
Andelen som har stort eller mycket stort förtroende för Livsmedelsverket i de undersökta grupperna:

  • Dietister: 99 procent
  • Barnmorskor och sjuksköterskor inom mödra- respektive barnhälsovård: 96 procent
  • Läkare inom primärvård: 78 procent
  • Måltidschefer: 98 procent
  • Lärare i hem- och konsumentkunskap: 84 procent
  • Rektorer: 74 procent
  • Kommunstyrelseordförande: 79 procent